Iurie Ivanov

Șef program de studii de licență, ciclul I ,,Drept”, lector universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: Bd. Dacia 41, corpul de studii nr.10,

Biroul 10-310

Tel: +(373 22) 77 34 96

e-mail: iurie.ivanov@dp.utm.md

Dintr-o perspectivă globală, Programului de studiu Drept îi revine sarcina de a presta servicii în domeniul învățământului juridic, în concordanță cu standardele actuale de calitate existente la nivel european și național, precum și de a contribui la dezvoltarea cercetării științifice în domeniu, la fel atât pe plan național cât și pe plan european.

 

I. Informații generale

Programul Drept a fost inițiat concomitent cu fondarea Catedrei Drept Patrimonial la 22.05.2002, prin ordinul Rectorului UTM nr. 238-r. Specialitatea a fost creată la inițiativa Agenției Relaţii Funciare şi Cadastru, care prin demersul adresat Guvernului RM la 07.05.1999, a solicitat instruirea în domeniul dreptului cu studierea aprofundată a disciplinilor ce ţin de raporturile imobiliare, înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, organizarea teritoriului, formarea bunurilor imobile, reglementarea regimului proprietăţii funciare etc., în vederea satisfacerii sistemului cadastral de înregistrare nou creat cu specialiști performanți în domeniu.

Actualmente de instruirea la programul de licență Drept și programul de master Drept imobiliar și cadastral este responsabil Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru.

În anul 2014 la UTM a demarat procesul de evaluare și acreditare academică internațională. Astfel, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a evaluat programul de licență Drept, ca finalitate s-a acreditat programul pentru 5 ani, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 731 din 19.10.2015.

În anul 2015 a avut loc evaluarea internațională a programului Drept Patrimonial (ciclul II, masterat) de către Agenţia estoniană pentru calitate în învățământul superior – EKKA (Estonian Higher Education Quality Agency). Drept rezultat, programul de master DIC a fost acreditat pentru 5 ani, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 883 din 28.12.2015.

 

II. Misiunea și obiectivele programului de studii Inginerie Geodezică și Cadastru

Misiunea educațională a Programului de studiu 0421.1 Drept rezidă în formarea inițială a specialiștilor de înaltă calificare, bazată pe cunoștințe complexe nu doar teoretice, dar și practice, în cultivarea la studenți, într-un termen restrâns, a aptitudinilor și abilităților practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesioniști competitivi pe piața muncii și crearea premiselor sigure de integrare socio-profesională de succes, în contextul sistemului de drept  atât din Republica Moldova, cât și cel european.

Întru realizarea acestei misiuni, sunt trasate următoarele obiective:

  • Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţelor juridice la nivel național și european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a unor noi perspective de angajare pe piaţa muncii internă şi internaţională;
  • Crearea şi dezvoltarea unor capacităţi, abilităţi şi competenţe specifice pentru studenţi, în acord cu viziunea europeană asupra pregătirii juridice universitare: capacitatea de apreciere a contextului general de aplicare a dreptului; competenţe specifice de analiză, sinteză, prezentare, comparare, apreciere a aplicării normelor interne şi a celor europene; abilitatea de a se dezvolta profesional într-un mediu multicultural, cu componentă internaţională; abilitatea de a comunica şi de a interrelaţiona cu specialişti aparţinând altor culturi juridice;
  • Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului Inginerie, Drept și evaluarea imobilului, parte componentă a căruia este Programul de studiu Drept, care să permită atât cadrelor didactice cât şi studenţilor, implicarea într-o cercetare instituţionalizată, inclusiv pe baza câştigării unor granturi interne şi internaţionale; în acest cadru, organizarea de manifestări ştiinţifice care să contribuie la vizibilitatea naţională şi internaţională a Programului;
  • Dezvoltarea efortului permanent de formare la nivelul studenţilor a deprinderilor specifice cercetării, prin implicarea lor în proiecte de cercetare ştiinţifică la nivelul centrelor de cercetare;
  • Asigurarea condițiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziției civice și dimensiunii etice a personalității.

 

III.Activități și oportunitățile pe durata programului de studii

Tendințele moderne de reglementare a relațiilor sociale și importanța cunoștințelor juridice intensifică rolul juristului în dezvoltarea economică și îi conferă nivel înalt de responsabilitate pentru buna organizare și funcționare a societății. Orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană implică implementarea instrumentelor juridice internaționale şi astfel demonstrează, tot mai mult, provocările cu care se confruntă dezvoltarea științei și culturii juridice din țară, cât și necesitatea racordării acestora la standardele și valorile europene și internaționale. Ținând cont de aspectul evolutiv al modificărilor din societate, Programul de studiu 0421.1 Drept, din cadrul UTM, prin obiectivele sale, și-a propus să atragă și să formeze cei mai buni juriști, formându-le competențele necesare pentru a fi competitivi pe piața muncii.

Astfel, pe lângă introducerea în planul de învăţământ a unor discipline cu o pregnantă dimensiune europeană s-a accentuat și studiul disciplinelor cu caracter aplicativ modern, iar disciplinele de informatică și limbi străine au dobândit un puternic caracter de specializare.

Stagiile de practică. Pe parcursul celor 4 ani de studii cu frecvență sau a celor 5 ani la studii cu frecvență redusă sunt organizate la final de an universitar, câte un stagiu de practică de specialitate, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu.

Stagiile de practică oferă posibilitatea de a lucra în echipă și de a studia metodologia de lucru cu instrumente juridice specifice, a avea acces și a analiza acte de procedură, de a prelucra și interpreta informațiile obținute din activitatea practică la finele stagiilor.

Sunt oportunități când studenții pot participa în diverse proiecte cu studenți din universitățile din Republica Moldova dar și din România sau alte țări, în organizații naționale de stat sau private pentru a efectua stagiile de practică în cadrul acestora, în special pentru efectuarea cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor/informației pentru elaborarea tezelor de licență sau de master.

Activități de cercetare. Concomitent cu activitatea didactică desfășurată în cadrul programului de instruire există și o bogată experiență de cercetare în domeniul dreptului, prin participare directă în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor științifice ale cadrelor didactice sunt utilizate în procesul educațional și la elaborarea materialelor didactico-științifice și didactico-metodice etc.

Pe durata studiilor studenții programului Drept participă la seminare și conferințe naționale și internaționale, au posibilitatea de a prezenta competențele lor profesionale și transversale prin lucrări și proiecte științifice și inovative (drept exemplu este partciparea tradițională a studenților la Conferința națională tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor ce are loc în fiecare an în cadrul UTM). La fel pot participa la diverse activități extra curriculare: excursii organizate în diverse instituții ale statului, sport, ansambluri de muzică și dansuri, Balul Bobocilor, TVC, Concursul tinerilor cercetători, Premiile senatului UTM etc.

 

IV. Baza tehnico-materială

Programul de studii Drept dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate la nivel de facultate și universitate cu conexiune la intranet și internet, cu săli cu videoproiectoare și bibliotecă științifică digitală și fizică.

În cadrul programului Drept sunt elaborate materiale didactice pentru fiecare disciplină: suport de cursuri (manuale, note de curs, prezentări Power Point, cursuri plasate pe platforma MOODLE de la UTM – moodle.utm.md); indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an; ghiduri pentru efectuarea stagiilor de practică; ghid pentru elaborarea tezelor de licență și de master etc.

În condiții de COVID-19, studenții și cadrele didactice utilizează diverse platforme educaționale și de comunicare pentru lucru în regim online și hibrid cum ar fi: MS Teams, CISCO Webex, ZOOM, SKYPE, Google etc fără ca procesul educațional să fie întrerupt sau suspendat nici măcar pentru o zi la FCGC și UTM.

 

V. Colaborări naționale și internaționale

În contextul strategiei de dezvoltare instituțională (https://utm.md/wp-content/uploads/2019/04/TUM.-Strategy-of-internationalisation.pdf), UTM promovează insistent relațiile de colaborare internațională în scopul internaționalizării activităților didactice și de cercetare, ca prioritate a învățământului superior autohton și în interesul asigurării calității în educație și pregătirii specialiștilor de înaltă calificare prin participare la proiecte internaționale educaționale și de cercetare.

Principalele direcții strategice promovate de UTM în domeniul relațiilor internaționale sunt dezvoltarea relațiilor internaționale și a parteneriatelor cu universități, companii, organizații de peste hotare; participarea cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în programe internaționale educaționale și de cercetare-dezvoltare, mobilitate academică; organizarea diverselor manifestări științifice.

UTM promovează relațiile internaționale prin încheierea acordurilor de colaborare, afilierea la organizații cu profil academic sau asociații științifice internaționale, participarea cu proiecte în programul Erasmus+, CEEPUS, Horizon 2020, AUF etc.

La moment UTM are active peste 120 de acorduri de colaborare bilaterală cu universități (https://utm.md/cooperari-internationale/acorduri-de-colaborare/), centre științifice și companii, din țările membre ale Uniunii Europene (Belgia, Cehia, Germania, Grecia, Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Ungaria), Canada, Belarus, Federația Rusă, Turcia, Ucraina. În cadrul programului Erasmus+ Acțiunea cheie 1 – Mobilitate de credite au fost încheiate peste 80 de acorduri inter-instituționale cu universități din UE, care au stat la baza elaborării proiectelor de mobilitate, fiind aprobate spre finanțare 15 proiecte de mobilitate academică în anul universitar 2018/2019. În cadrul Acţiunii cheie 2 – Consolidarea capacităţilor UTM participă în 6 proiecte, fiind coordonator naţional în unele proiecte sau partener în alte proiecte.

UTM este membru în organizații academice internaționale precum: Agenția Universitară a Francofoniei (1996), Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (1997), Asociația Universităților Europene (2019). Rețeaua Internațională pentru Educație în Domeniul Securității Nucleare (INSEN, 2013), EUROPRACTICE.

 

VI. Perspective după finalizarea studiilor – angajabilitatea absolvenților

Ținând cont de prioritatea nr.1 din Strategia Națională Moldova 2020 „Racordarea sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă în scopul sporirii productivității forței de muncă și majorării ratei de ocupare în economie”, specialistul absolvent al ciclului I (licenţiat în drept) al Programului de studiu Drept este pregătit să activeze în toate domeniile jurispridenței.  Programul de studiu conţine suficiente discipline de studiu, menirea cărora este pregătirea multilaterală, complexă a viitorilor specialişti în domeniul dreptului, pentru a activa în cadrul tuturor organelor de ocrotire a normelor de drept etc.

Din numărul total al absolvenților, în perioada ultimilor ani, mai mult de 75% sunt încadrați în câmpul muncii conform calificării obținute, dintre care aproximativ 40% în cadrul organelor din sistemul cadastral.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite de absolvenţii specialităţii Drept sunt suficiente pentru a permite acestora să continue studiile universitare în cadrul ciclului II (masterat), la fel pentru instruirea continuă. Programul de studiu Drept din cadrul UTM, grație prezenței disciplinelor din domeniul drepturilor patrimoniale în Planul de învățământ, la fel a cadrului didactic cu practică în ramura cadastral-imobiliară, garantează cunoașterea profundă a tuturor aspectelor ce țin de bunurile imobile, ce are drept efect orientarea studenților spre ciclul II (masterat) al Programului de master  Drept imobiliar și cadastral, organizat în cadrul aceluiași Departament Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM.

Diplomele obținute de la Universitatea Tehnică a Moldovei, de la toate programele de studii de licență, de master și doctorat sunt recunoscute pe plan internațional, odată cu implementarea procesului de la Bologna la UTM, începând cu anul 2006.

Din numărul total al absolvenților, în perioada ultimilor ani, peste 75% sunt încadrați în câmpul muncii conform calificării obținute, dintre care aproximativ 40% în cadrul organelor din sistemul cadastral.

 

VII. Cadre didactice ale programului de studii Drept

Cadrele didactice care asigură instruire la programul de studiu 0421.1 Drept îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și întrunesc competențe specifice pentru ocuparea posturilor, prevăzute în Codul Educației. Colectivul de cadre didactice este format dintr-un grup de persoane suficient pentru realizarea obiectivelor programului de studiu, cu experiență de muncă în domeniu (judecători, avocați), ajunși la deplina maturitate profesională și științifică, în marea majoritate cu funcția de bază în instituție și care dețin titluri ştiinţifico-didactice, conform cerințelor legale.

În cadrul Programului de studii Drept activează 11 cadre didactice printre care: doctori, conferențiari universitari și lectori universitar; lectori universitari fără grad științific și asistenți universitari, după cum urmează:

Nr. Crt Numele, prenumele

cadrelor didactice – IGC

Titlul științifico-didactic e-mail
1. Ivanov Iurie Șef program Drept, Asistent universitar iurie.ivanov@dp.utm.md
2. Bostan Ina Doctor, conferențiar universitar ina.bostan@dp.utm.md
3. Ursu Viorica Doctor, conferențiar universitar viorica.ursu@dp.utm.md
4. Climov Alla Doctor, conferențiar universitar alla.climov@dp.utm.md
5. Catan Victor Conferențiar universitar victor.catan@dp.utm.md
6. Lupașcu Zinaida Doctor, conferențiar universitar zinaida.lupașcu@emi.utm.md
7. Babălău Denis Doctor, conferențiar universitar denis.babalau@dp.utm.md
8. Ialanji Arina Doctor, lector universitar arina.ialanji@dp.utm.md
9. Tanase Oleg Drd, lector universitar oleg.tanase@emi.utm.md
10. Savva Alexandru Asistent universitar alexandru.savva@dp.utm.md
11. Enachi Ala Asistent universitar ala.enachi@dp.utm.md