Ana VLASENCO

Șef program de studii de licență, ciclul I

Inginerie geodezică și cadastru”,

doctor, lector universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: Bd. Dacia 41, corpul de studii nr.10,

Biroul 10-110

Tel: +(373 22) 77 35 92

e-mail: ana.vlasenco@gcg.utm.md

 

Programul de studii de licență, ciclul I “Inginerie geodezică și cadastru”, asigură o pregătire temeinică de formare a inginerilor geodezi și cadastrali, specialiști de înaltă calificare, capabili să dea soluții eficiente pentru proiectarea, execuție și exploatarea lucrărilor din domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, fotogrammetrie, teledetecției, Sistemelor Geoinformaționale etc.

Absolvenții programului de studii de licență, ciclul I “Inginerie geodezică și cadastru”, sunt pregătiți la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru de la Universitatea Tehnică a Moldovei să facă față provocărilor actuale și de viitor la tot ce e legat de domeniul ingineriei geodezice și cadastrului, atât pe plan național cât și pe cel european și nu doar.

 

I. Informații generale

Studiile superioare de licență în acest domeniu au început după dobândirea independenței Republicii Moldova, când au apărut noi condiții și cerințe ale economiei de pregătire a inginerilor geodezi și cadastrali.

La soluționarea multor probleme la nivel de țară, în anul 1995 a fost deschis programul de studii de licență “Geodezie, topografie și cartografie (GTC)” la fosta catedră „Geologie Inginerească și Fundații – GIF” al Facultății de Construcții de pe atunci, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Sprijinul maxim în vederea dezvoltării acestui program de studii a venit din partea profesorilor invitați din România de la Universitatea Tehnică de Construcții București în perioada anilor 1995-2000, până la pregătirea primilor geodezi autohtoni din Republica Moldova.

Prin ordinul rectorului UTM nr. 267 – r, din 08.07.1997 „Geologie Inginerească și Fundații – GIF” este restructurată și obține o nouă denumire de catedra „Geodezie, Cadastru și Geotehnică GCG”, de la Facultatea Geodezie, Cadastru și Construcții.

În anul 2017 întreaga facultate este restructurată, se trece la o nouă structură – departamente, iar programul de studii de licență “Geodezie, topografie și cartografie (GTC)”, obține în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior din RM (HG.482, 28.06.2017), actuala denumire “Inginerie geodezică și cadastru” în componența Departamentului „Inginerie Civilă și Geodezie – ICG” de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Programul de studii GTC sub vechea denumire a fost acreditat pentru prima dată în anul 2001, apoi reacreditat în anul 2006, apoi în anul 2011, iar în anul 2016 cea mai mare recunoștință pentru cadrele didactice de la program și facultate a fost obținerea Certificatului de evaluare și acreditare internațională, fiind programul evaluat și acreditat de către Agenția Germană de Asigurare a Calității (AQAS), pe o durată de 5 ani. Acest certificat european datează corespunderea programului de licență ajustat cu standardele internaționale de Asigurare a Calității în Spațiul European al Învățământului Superior și cu Cadrul European al Calificărilor.

Programul de studii 0731.2 Inginerie Geodezică și CadastruIGC, este parte componentă a Domeniului general de studii 073 Arhitectură și Construcții și al Domeniului de formare profesională 0731 Arhitectură și dezvoltare teritorială.

Din anul 1995 și până în prezent cadrele didactice de la program, de la facultate și universitate își asumă întreaga responsabilitatea în buna pregătirea inginerilor geodezi și inginerilor cadastrali calificați, competitivi pe piața forței de muncă. Iar inginerii licențiați, proaspeții absolvenți sunt tineri specialiști care pot răspunde cerințelor din domeniul ingineriei geodezice și cadastru, drept dovadă angajarea lor imediată imediat după finalizarea studiilor.

 

II. Misiunea și obiectivele programului de studii Inginerie Geodezică și Cadastru

Misiunea programului de studii Inginerie Geodezică și Cadastru este în concordanță cu misiunea universității și a facultății de profil, în corespundere cu tipul de program licențiat, asigurând concomitent compatibilitatea și complexitatea activităților și rezultatelor acestora la nivel național, regional și internațional.

Scopul principal al programului IGC constă în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, capabili să utilizeze și exploateze instrumentele topo-geodezice, să aplice metode și tehnologii de analiză și prelucrare a datelor măsurate prin intermediul aplicațiilor software de specialitate, să elaboreze produse cartografice digitale (hărți/planuri topografice, cadastrale, de situație, tematice, grafice și profile, etc.), precum și crearea Sistemelor Geoinformaționale necesare pentru reprezentarea spațială a fenomenelor, obiectelor sau a temelor de importanță majoră în realizarea beneficiilor economice, sociale și de mediu din țară și de peste hotare.

Obiectivele generale ale programului IGC sunt:

 • colectarea, analiza, prelucrarea și interpretarea datelor prin metode și tehnologii de specialitate.
 • utilizarea aplicațiilor geo-informaționale în soluționarea problemelor inginerești de domeniu;
 • elaborarea de studii și rapoarte pentru luarea de decizii constructive și demersuri concrete la soluționarea problemelor inginerești;
 • abordarea din punct de vedere creativ și inovativ a cercetărilor științifice din domeniul ingineriei geodezice și cadastru;
 • capacitatea de inițiativă și conducere a unor proiecte inginerești specifice domeniului și de integrare eficientă în echipe de lucru interdisciplinare;
 • cunoașterea legislației privind proiectarea, realizarea și exploatarea lucrărilor geodezice și cadastrale, conform reglementărilor la nivel național și european;
 • abilitatea de comunicare elocventă în limbajul tehnic de specialitate și respectarea valorilor și eticii profesionale;
 • preocuparea constantă de autoperfecționare în domeniu și asumarea responsabilității propriilor decizii și acțiuni.

Reieșind din progresul tehnico-științific și a metodelor avansate de măsurare în domeniul ingineriei geodezice și cadastru, precum și a evoluției tehnologiilor informaționale, inginerul geodez trebuie să se specializeze în mod continuu și să colaboreze cu specialiști din multiple domenii pentru crearea unui sistem informațional integru util societății.

 

III. Activități și oportunitățile pe durata programului de studii la Inginerie Geodezică și Cadastru

Activități didactice. Pe durata studiilor studentul trebuie să învețe și să înțeleagă despre activitățile inginerului din domeniul geodeziei, cadastrului, fotogrammetriei, teledetecției și tehnologiilor geoinformaționale, activități teoretice dar și practice ale măsurătorilor terestre, de poziționare și amplasament în spațiu, de sistematizare a infrastructurii de date spațiale, crearea și administrarea sistemelor geoinformaţionale și a modelelor digitale 3D, identificarea și administrarea proprietății, monitorizare, evaluare și oferirea de soluții pentru anumite teritorii, mediu etc.

Pentru realizarea cu succes ale acestor activități în cadrul programului IGC sunt organizate ore de  curs, lecții practice și de laborator prin ore de contact direct, proiecte de cercetare dar și ore pentru studiul individual. Aplicațiile practice se bazează pe referate, proiecte și lucrări care soluționează diverse probleme întâlnite în producere atât la întreprinderi de stat, cât și private.

Planurile de învățământ sunt ajustate în funcție de schimbările care se produc în profilul calificării, iar programele de învățământ a disciplinelor de specialitate sunt corelate cu cele europene, pentru recunoaștere în baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Aceasta redă posibilitatea unui student de la IGC să se implice în proiecte educaționale ERASMUS+, acțiunea KA 2 în mobilități academice cu participare la studii în universitățile europene, fie pe o durată de un semestru sau de un an.

Despre stagiile de practică. Pe parcursul celor 4 ani de studii, studii cu frecvență sau pe durata celor 5 ani la studii cu frecvență redusă sunt organizate la final de an universitar, câte un stagiu de practică de specialitate, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu.

Stagiile de practică oferă posibilitatea de a lucra în echipă și de a studia metodologia de lucru cu instrumentele topo-geodezice, de a achiziționa și a analiza date de teren, date spațiale, de prelucra și interpreta informațiile obținute prin intermediul calculatoarelor și laptopurilor cu software licențiate și specializate din sălile de laborator ale programului de studiu.

Sunt oportunități când studenții pot participa în diverse proiecte cu studenți din universitățile din Republica Moldova, dar și din România sau din alte țări, în organizații naționale de stat sau private pentru a efectua stagiile de practică în cadrul acestora, în special la efectuarea cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor/informației pentru elaborarea tezelor de licență sau de master.

Activități de cercetare. În afară de activitatea didactică desfășurată cu studenții, programul de studii cuprinde și o bogată experiență de cercetare, proiectare și expertiză în domeniul ingineriei geodezice și cadastru, prin participare directă în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor științifice ale cadrelor didactice sunt utilizate în procesul educațional și la elaborarea materialelor didactico-științifice, cum ar fi implementarea noilor metode de măsurare (scanare laser aeriană, scanare cu laser terestră), avion fără pilot (UAV (drone și multicopter), tehnologii geoinformaționale avansate, creare de baze de date grafice și atribut, principii noi de măsurare, determinarea tasărilor și deformațiilor obiectelor voluminoase, trasarea elementelor construcțiilor prin metode moderne, ridicări topografice cu echipament de ultimă generație la diferite scări pentru proiectare, pentru construcții, pentru crearea planurilor cadastrale pe suport de hârtie și digital, modelare 3D, realizare Modele Digitale ale Terenului (DTM), determinarea modelului cvazigeoidului pentru Moldova, dezvoltarea rețelelor geodezice: de stat, naționale, de îndesire, gravimetrice și de nivelment pe întreg teritoriul Republicii Moldova etc.

Pe durata studiilor de licență studenții programului de studii IGC participă la seminare și conferințe naționale și internaționale, au posibilitatea de a prezenta competențele lor profesionale și transversale prin lucrări și proiecte științifice și inovative (drept exemplu este participarea tradițională a studenților la Conferința națională tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor ce are loc în fiecare an în cadrul UTM, Conferința internațională GeoPreVi Student din cadrul Universitatea Tehnică de Construcții București din România, Conferința GEOMAT din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi”, Iași, România etc). La fel pot participa la diverse activități extra curriculare: sport, ansambluri de muzică și dansuri, Balul Bobocilor, TVC, Concursul tinerilor cercetători, Premiile senatului UTM, Concursul cea mai buna mașină RubeGoldberg de studenții de la UTM etc.

 

IV. Baza tehnico-materială

Programul de studii IGC dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate la nivel de facultate și universitate cu conexiune la intranet, cu săli cu videoproiectoare și bibliotecă științifică digitală și fizică. Laboratorul de Tehnologii Geoinformaționale este creat în cadrul proiectului educațional TEMPUS (2004-2006) dotat cu stație digitală fotogrammetrică, stații totale Leica, nivelă digitală Leica, receptoare GNSS Leica și Trimble, care permite formarea competențelor profesionale ale studenților de la IGC.

Ulterior Laboratorul Tehnologii Geoinformaționale este modernizat în perioada anilor 2010-2013 în cadrul unui al proiect european educațional TEMPUS-GIDEC, apoi prin intermediul proiectului european ERASMUS+, acțiunea KA 2 – GEOBIZ (în perioada 2019-2022) în laborator sunt achiziționate echipamente și software în valoare de 640 mii lei, în anul 2021 mai exact un scaner laser terestru BLK360 imaging laser scanner, unicat în Republica Moldova, care permite scanarea cu rezoluții:  ridicată, medie și redusă, un receptor Leica GS07 GNSS RTK Rover-Rover ușor de utilizat cu 320 de canale, multi-frecvență și multi-constelații. GS07 Senzorul GNSS RTK  se combină perfect cu software-ul Leica dar și licențe ArcGIS Desktop Basic software, de la ESRI America.

În cadrul programului IGC sunt elaborate materiale didactice pentru studenți: suport de cursuri (manuale, note de curs, prezentări Power Point, cursuri plasate pe platforma MOODLE de la UTM – moodle.utm.md); indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an; ghiduri pentru efectuarea stagiilor de practică; ghid pentru elaborarea tezelor de licență și de master etc.

În condiții de COVID-19, studenții și cadrele didactice au însușit și utilizează diverse platforme educaționale și de comunicare pentru lucru în regim online și hibrid cum ar fi: MS Teams, CISCO Webex, ZOOM, SKYPE, Google etc., fără ca procesul educațional să fie întrerupt sau suspendat nici măcar pentru o zi la FCGC și UTM.

 

V. Colaborări naționale și internaționale

Specificul Programului de studii IGC este contribuirea permanentă la dezvoltarea unui parteneriat național și internațional.

Relații de colaborare națională:

 • Agenția Relații Funciare și Cadastru, Republica Moldova;
 • Agenția Servicii Publice, Republica Moldova cu Serviciile Cadastrale Teritoriale, amplasate în toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv și din Chișinău, semnat martie 2019;
 • Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Republica Moldova;
 • Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru, „INGEOCAD” Republica Moldova;
 • Centru de Excelență în construcții din orașul Chișinău, semnat decembrie 2019;
 • Colegiu de Construcții din orașul Hîncești, semnat decembrie 2019;
 • Colegiu de Ecologie din orașul Chișinău, semnat decembrie 2019;
 • Compania TRIMETRICA SRL, semnat la 19.05.2021;

 

Relații de cooperare internațională:

 • Universitatea Tehnică de Construcții București, România;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, România;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România;
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România;
 • Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, România;
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România;
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România;
 • Universitatea „Transilvania” din Brașov, România;
 • Universitatea din Petroșani, România;
 • Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba-Iulia, România;
 • Universitatea Națională Politehnică din Lvov, Ucraina;
 • Universitatea Națională Tehnică din Harkov, Ucraina;
 • Universitatea Națională Tehnică din Kiev, Ucraina;
 • Compania ANARECAD, Romania, semnat august 2020
 • Compania “ALLBIM NET” SRL, semnat 02.12.2020;
 • Compania TOPGEOCART SRL, semnat 19.05.2021.
 • Universitatea de Stat din Erevan, Armenia;
 • Universitatea Tehnică din Baku, Azerbaidjan;
 • Universitatea de Stat din orașul Taraz “Mihail Dulati”Kazahstan
 • Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne, Franța;
 • Institutul National de Științe Aplicate din Strasbourg, Franța;
 • Universitatea din Zagreb, Croația;
 • Universitatea de Nord din Varazdin, Croația;
 • Universitatea Politehnică din Tirana (Facultatea de Construcții), Albania;
 • Universitatea din Tirana (Facultatea de Istorie și Filologie), Albania;
 • Universitatea din Banja Luka (Facultatea de Arhitectură, Construcții Civile și Geodezie), Bosnia și Herțegovina;
 • Universitatea din Sarajevo (Facultatea de Construcții), Bosnia și Herțegovina;
 • Universitatea din Pristina (Facultatea de Construcții și Arhitectură), Kosovo;
 • Facultatea de filozofie a Universității din Muntenegru din Nikšić
 • Universitatea Tehnică din Valencia, Spania;
 • Universitatea Politehnică din Madrid, Spania;
 • Universitate de Științe ale vieții din Lublin, Polonia;
 • Universitatea din Varșovia, Polonia;
 • Universitate de Științe Aplicate din Karlsruhe, Germania;
 • Universitate de Științe Aplicate din Stuttgart, Germania;
 • Institutul Regal Tehnologic (KTH) din Stockholm, Suedia;
 • Universitatea din Karlstad, Suedia;
 • Universitatea din Genova, Italia;
 • Universitatea Politehnică din Bari, Italia.

 

VI. Perspective după finalizarea studiilor – angajabilitatea absolvenților IGC

Absolvenții programului de studii IGC, deținători ai titlului de inginer-licențiat, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele, abilitățile și competentele transversale și profesionale au posibilitatea de ași continua studiile la ciclul II, la programul de studii de master “Geomatică și Cadastru” din cadrul FCGC, program de master din domeniu.

Tânărul absolvent, specialistul cu sau fără experiență poate activa cu succes în următoarele instituții:

 • Agenția Relații Funciare și Cadastru;
 • Agenția de Servicii Publice în special în cadrul Departamentului Cadastru;
 • În cele 38 de Servicii teritoriale cadastrale amplasate în Republica Moldova;
 • În cadrul autorităților publice locale și centrale, primării;
 • Ministerele RM;
 • întreprinderi de stat și private;
 • instituții de învățământ profesionale, tehnice și superioare
 • Academia de Știință a Moldovei;
 • Proiecte naționale de dezvoltare a infrastructurii;
 • Proiecte internaționale de dezvoltare etc.

Diplomele obținute de la Universitatea Tehnică a Moldovei, de la toate programele de studii de licență, de master și doctorat sunt recunoscute pe plan internațional, odată cu implementarea procesului de la Bologna la UTM, începând cu anul 2006.

 

VII. Cadre didactice ale programului de studii Inginerie Geodezică și Cadastru

Programul de studii IGC dispune de 11 cadre didactice printre care: doctori, conferențiari universitari și lectori universitar; lectori universitari fără grad științific și asistenți universitari, după cum urmează:

Nr. crt Numele, prenumele

cadrelor didactice – IGC

Titlul științifico-didactic e-mail
1. Nistor-Lopatenco Livia Decan FCGC, doctor inginer, conferențiar universitar livia.nistor@fcgc.utm.md
2. Grama Vasile Doctor, conferențiar universitar vasile.grama@gcg.utm.md
3. Vlasenco Ana Șef program IGC, doctor, lector universitar ana.vlasenco@gcg.utm.md
4. Iacovlev Andrei Lector universitar andrei.iacovlev@gcg.utm.md
5. Botnaru Dumitru Lector universitar dumitru.botnaru@gcg.utm.md
6. Gavrilov Diana Lector universitar diana.gavrilov@gcg.utm.md
7. Mnogodetnâi Angela Asistent universitar angela.mnogodetnai@gcg.utm.md
8. Pantaz Alexandru Asistent universitar alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
9. Apostol Dina Asistent universitar dina.apostol@fcgc.utm.md
10. Țiganu Eugeniu Asistent universitar eugeniu.tiganu@icg.utm.md