Irina BULAT

Șef program de studii de licență, ciclul I

Evaluarea și dezvoltarea imobilului”,

lector universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: Bd. Dacia 41, corpul de studii nr.10,

Biroul 10-304

e-mail: irina.bulat@emi.utm.md

 

Programul de studiu Evaluarea și dezvoltarea imobilului asigură formarea specialiștilor apți de a răspunde cerințelor pieței în general și a pieței imobiliare în particular, formarea specialiștilor pentru evaluarea imobilului în corespundere cu noile exigențe și realizări ale progresului științific și rigorilor economiei de piață, crearea și administrarea cadastrului național.

 

I. Informații generale

Specialitatea 2552 Evaluarea imobilului din cadrul profilului 2550 Cadastru a fost inițiată în 1997 în cadrul catedrei Evaluarea Imobilului, Economie și Management, care a existat până în anul 2004. În această perioadă au fost 3 promoții cu 147 absolvenți la secția zi și o promoție la secția cu frecvență redusă cu 10 absolvenți. În anul 2004 a fost creată prin divizare catedra Evaluarea și Managementul Imobilului responsabilă de instruirea la specialitatea Evaluarea Imobilului.

În anul 2005 programul de formare Evaluarea imobilului a fost acreditat în conformitate cu cerințele Legii cu privire la evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățământ din RM nr.1257-XIII din 16.07.1997. Certificatul de acreditare a specialităților/specializărilor seria AS nr.0101 Hotărârea Colegiului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului nr.352 din 15 septembrie 2005 (Anexa 1.1.5).

În 2005 în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților de pregătire a specialiștilor în învățământul superior, ciclul I, specialitatea 584.3 Evaluarea imobilului este inclusă în Domeniul de formare profesională 584. Cadastru și organizarea teritoriului din cadrul Domeniul general de studii 58. Arhitectură și construcții.

Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior (2017) specialitatea 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului este inclusă în Domeniul de formare profesională 0731. Arhitectură și dezvoltare teritorială din cadrul Domeniul general de studii 073. Arhitectură și construcții.

În anul 2018, programul de studii a fost acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

În prezent, responsabilitatea de pregătire a specialiștilor în cadrul programului de studii Evaluarea și dezvoltarea imobilului este asumată de Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului.

 

II. Misiunea și obiectivele programului de studii Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului

Misiunea programului de studiu Evaluarea și dezvoltarea imobilului constă în formarea specialiştilor apți de a răspunde cerințelor pieței în general și a pieței imobilului în particular, formarea specialiştilor pentru crearea şi administrarea cadastrului naţional, evaluarea imobilului în corespundere cu noile exigenţe şi realizări ale progresului ştiinţific și rigorilor economiei de piață.

Obiectivele procesului de studiu în cadrul programului urmăresc pregătirea specialistului  pentru:

 • activitatea în domeniul: estimării valorii de piaţă şi altor valori a bunurilor imobiliare; analizei pieţei imobiliare; organizării procesului de evaluare a bunurilor imobile; marketingului imobiliar; consultarea tehnică, economică și juridică a tranzacțiilor imobiliare; managementului imobiliar; analizei proiectelor investiţionale; cercetărilor ştiinţifice şi de instruire.
 • activitatea la: întreprinderi de evaluare; instituții financiare de creditare, inclusiv bănci comerciale; companii de asigurare; oficii teritoriale de cadastru; agenţii de ipotecă; agenții imobiliare; organizaţii de cercetări ştiinţifice în domeniul economiei şi managementului bunurilor imobile, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.
 • activitate în funcţie de: evaluator al bunurilor imobile, agent imobiliar, specialist în domeniul gajului, expert la soluționarea litigiilor ce ţin de evaluarea bunurilor imobile, specialist în domeniul ipotecării, manager al obiectelor imobiliare; specialist în domeniul marketingului imobiliar; consultant în domeniul investițiilor în bunuri imobiliare.

 

III. Activități și oportunitățile pe durata programului de studii la Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului

Activități didactice. Pe durata studiilor viitorul evaluator licențiat capătă cunoștințe tehnico-inginerești, economico-manageriale și juridice în domeniul construcțiilor și domeniul imobiliar.

Activitățile sunt organizate în formă de ore de  curs, lecții practice și de laborator; prin ore de contact direct, proiecte de cercetare dar și ore pentru ghidarea individuală a studiului. Aplicațiile practice se bazează pe referate, proiecte și studii de caz, care soluționează diverse probleme întâlnite în practica evaluatorilor și a dezvoltatorilor imobiliari.

Planurile de învățământ sunt ajustate în funcție de schimbările care se produc în profilul calificării, iar programele de învățământ a disciplinelor de specialitate sunt corelate cu cele europene, pentru recunoaștere în baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Aceasta redă posibilitatea unui student de la EDI să se implice în proiecte educaționale cu mobilități academice, inclusiv cu participare la studii în universitățile europene, fie pe o durată de un semestru sau de un an.

Stagiile de practică. Pe parcursul celor 4 ani de studii, studii cu frecvență sau pe durata celor 5 ani la studii cu frecvență redusă, stagiile de practică sunt organizate la final de an universitar, câte un stagiu de practică de specialitate, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu.

Stagiile de practică oferă posibilitatea de a lucra în echipă, de a studia sistemele informaționale utilizate în cadrul procesului de evaluare, a crea baze de date specifice pieței imobiliare și a analiza piața pe segmente concrete, a inspecta și aprecia starea bunurilor imobile, a estima valoarea diferitor categorii de bunuri imobile pentru diverse destinații și elabora rapoarte de evaluare, dar și oferă posibilitatea de căpătare / dezvoltare a aptitudinilor de formulare a opiniilor, concluziilor și recomandărilor.

Există oportunități de participare a studenților în diverse proiecte comune cu studenți din universitățile din Republica Moldova, dar și din România sau alte țări, în organizații naționale de stat sau private pentru a efectua stagiile de practică în cadrul acestora, în special la efectuarea cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor/informației pentru elaborarea tezelor de licență sau de master.

Activități de cercetare. Concomitent cu activitatea didactică studenții au posibilitatea de a participa în proiecte de cercetare, proiectare și expertiză în domeniul evaluării și a managementului imobiliar, prin implicarea în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor științifice ale cadrelor didactice sunt utilizate în procesul educațional și la elaborarea materialelor didactico-științifice.

Pe durata studiilor de licență studenții programului de studii EDI participă la seminare și conferințe naționale și internaționale, au posibilitatea de a prezenta competențele lor profesionale și transversale prin lucrări și proiecte științifice și inovative (drept exemplu este participarea tradițională a studenților la Conferința națională tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor ce are loc în fiecare an în cadrul UTM). Activitatea de cercetare științifică le permite studenților să obțină burse de merit extrauniversitare.

 

IV. Baza tehnico-materială

Programul de studii EDI dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate la nivel de facultate și universitate cu conexiune la internet, cu săli cu videoproiectoare și bibliotecă științifică digitală și fizică.

În cadrul programului EDI sunt elaborate materiale didactice pentru studenți: suporturi de curs (manuale, note de curs, prezentări Power Point, cursuri plasate pe platforma MOODLE de la UTM – moodle.utm.md și Microsoft Teams); indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an; ghiduri pentru efectuarea stagiilor de practică; ghid pentru elaborarea tezelor de licență și de master etc.

În condiții de COVID-19 studenții și cadrele didactice utilizează diverse platforme educaționale și de comunicare pentru lucru în regim online și hibrid cum ar fi: MS Teams, CISCO Webex, etc.

 

V. Colaborări naționale și internaționale

În contextul strategiei de dezvoltare instituțională (https://utm.md/wp-content/uploads/2019/04/TUM.-Strategy-of-internationalisation.pdf), UTM promovează insistent relațiile de colaborare internațională în scopul internaționalizării activităților didactice și de cercetare, ca prioritate a învățământului superior autohton și în interesul asigurării calității în educație și pregătirii specialiștilor de înaltă calificare prin participare la proiecte internaționale educaționale și de cercetare.

Principalele direcții strategice promovate de UTM în domeniul relațiilor internaționale sunt dezvoltarea relațiilor internaționale și a parteneriatelor cu universități, companii, organizații de peste hotare; participarea cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în programe internaționale educaționale și de cercetare-dezvoltare, mobilitate academică; organizarea diverselor manifestări științifice.

UTM promovează relațiile internaționale prin încheierea acordurilor de colaborare, afilierea la organizații cu profil academic sau asociații științifice internaționale, participarea cu proiecte în programul Erasmus+, CEEPUS, Horizon 2020, AUF etc.

La moment UTM are active peste 120 de acorduri de colaborare bilaterală cu universități (https://utm.md/cooperari-internationale/acorduri-de-colaborare/), centre științifice și companii, din țările membre ale Uniunii Europene (Belgia, Cehia, Germania, Grecia, Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Ungaria), Canada, Belarus, Federația Rusă, Turcia, Ucraina. În cadrul programului Erasmus+ Acțiunea cheie 1 – Mobilitate de credite au fost încheiate peste 80 de acorduri inter-instituționale cu universități din UE, care au stat la baza elaborării proiectelor de mobilitate, fiind aprobate spre finanțare 15 proiecte de mobilitate academică în anul universitar 2018/2019. În cadrul Acţiunii cheie 2 – Consolidarea capacităţilor UTM participă în 6 proiecte, fiind coordonator naţional în unele proiecte sau partener în alte proiecte.

UTM este membru în organizații academice internaționale precum: Agenția Universitară a Francofoniei (1996), Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (1997), Asociația Universităților Europene (2019). Rețeaua Internațională pentru Educație în Domeniul Securității Nucleare (INSEN, 2013), EUROPRACTICE.

Pe plan național programul EDI colaborează cu:

 • Agenția Relații Funciare și Cadastru;
 • Asociația evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”;
 • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova;
 • BC „VictoriaBank” SA;
 • BC „Moldova Agroindbank” SA
 • BC „Mobiasbanca OTP Group” SA
 • Banca Națională a Moldovei;
 • „Pro Estim Imobil” SRL;
 • „Imoval” SRL;
 • „Adinol-Consulting” SRL;
 • „Expert Evaluare” SRL;
 • „Consulting Grup PA” SRL;
 • „Pozitiv Media” SRL
 • și alți agenți economici care activează în domeniul evaluării imobilului pe piața R.Moldova.

 

VI. Perspective după finalizarea studiilor – angajabilitatea absolvenților EDI

Specialistul în Evaluarea și dezvoltarea imobilului deține o pregătire teoretică şi practică profundă pentru a activa cu succes în întreg spectrul activităților profesionale de consultanță pe piața bunurilor imobile: analizei pieţei imobiliare; determinării valorii de piaţă şi altor valori a bunurilor imobiliare; organizării procesului de evaluare a bunurilor imobile; marketingului imobiliar; de realtorat, asigurare juridică a tranzacțiilor imobiliare; managementului imobiliar; efectuării lucrărilor de evaluare a bunurilor imobiliare în scopul impozitării; expertizei rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile; analizei proiectelor investiționale; elaborarea devizelor în construcții; cercetărilor științifice şi de instruire; activitatea didactică de specialitate la instituțiile de învățământ profesional.

Angajarea absolvenților în câmpul muncii în primul an după absolvire este la un nivel de circa 75-90%, atât pe specialitatea directă (în calitate de asistent evaluator), cât și în domeniile afiliate (devizier, specialist în secția de gaj, specialist în secții de achiziții și/sau vânzări, economist în construcții, consultant în domeniul imobiliar și/sau construcții etc.) .

Diplomele obținute de la Universitatea Tehnică a Moldovei, de la toate programele de studii de licență, de master și doctorat sunt recunoscute pe plan internațional, odată cu implementarea procesului de la Bologna la UTM, începând cu anul 2006.

 

VII. Cadre didactice ale programului de studii Inginerie Geodezică și Cadastru

Programul de studii EDI dispune de 15 cadre didactice printre care: doctori, conferențiari universitari și lectori universitar; lectori universitari fără grad științific, după cum urmează:

 

Nr. crt Numele, prenumele

cadrelor didactice

Titlul științifico-didactic, funcția e-mail
1 Svetlana ALBU  Șef departament,

Dr. hab., prof. univ.

svetlana.albu@emi.utm.md
2 Tatiana SANDUŢA Dr. în tehnică,

conf. univ.

tatiana.sanduta@emi.utm.md
3 Ion ALBU Dr. în economie,

conf. univ.

ion.albu@fcgc.utm.md
4 Grigore VASCAN Dr.inginer, conf.univ. grigore.vascan@emc.utm.md
5 Maria-Liliana MARIAN Lector universitar, responsabil program IMC marialiliana.marian@emi.utm.md
6 Irina BULAT Lector universitar, responsabil program EDI irina.bulat@emi.utm.md
7 Liliana JITARI Lector universitar liliana.jitari@emi.utm.md
8 Mariana BEJENARU Lector universitar mariana.bejenaru@emi.utm.md
9 Valeriu IVANOV Lector universitar iurie.ivanov@dp.utm.md
10 Carolina VOLOSATÎI Lector universitar carolina.volosatii@emi.utm.md
11 Angela MORARU Dr  în economie,

conf. univ.

angela.moraru@emi.utm.md
12 Olga BUZU Dr. hab. în economie, conf. univ. olga.buzu@emi.utm.md
13 Valeriu CAPSÎZU Dr. în economie,

conf. univ.

valeriu.capsizu@tem.utm.md
14 Rina ŢURCAN Dr. în economie,

conf. univ.

rina.turcan@emin.utm.md
15 Anna LEȘAN Lector universitar anna.lesan@emi.utm.md