Maria-Liliana Marian

Șef program de studii de licență, ciclul I ,,Inginerie și Management în Construcții”,

lector universitar.

DATE DE CONTACT

Adresa: Bd. Dacia 41, corpul de studii nr.10,

Biroul 10-340

Tel: +(373 22) 77 34 88

e-mail: marialiliana.marian@emi.utm.md

Programul de studiu Ingineria și Managementul Construcțiilor asigură formarea specialiștilor apți de a răspunde cerințelor pieței în general și a pieței imobiliare în particular, formarea specialiștilor pentru managementul lucrărilor și a proiectelor în construcții în corespundere cu noile exigențe și realizări ale progresului științific și rigorilor economiei de piață.

 

I. Informații generale

Specialitatea (521.8.1) Inginerie şi management în construcţii din cadrul domeniului de formare profesională la ciclul I, 521. Inginerie şi tehnologii industriale a fost inițiată în 2006 în scopul restabilirii renumitei specialități Economia și Organizarea Construcțiilor, prima promoție fiind în 2010.

Conform noului nomenclator programul de licență Inginerie şi management în construcţii cu codul 0710.1 este parte a domeniului de formare profesională 0710 Inginerie și management din cadrul domeniului general 071 Inginerie și activități inginerești.

Domeniul de formare profesională Inginerie și management reprezintă un domeniu aparte în cadrul domeniului general 071 deoarece este dispersat pe toate direcțiile inginerești unindu-se doar formal printr-o denumire comună. Acest domeniu cuprinde convențional două programe de studii: inginerie și management pe ramuri și inginerie și managementul calității. Convențional două deoarece efectiv numărul programelor depinde de ramurile economiei naționale spre care sunt orientate. Domeniul Inginerie și management întrunește două direcții majore: ingineria unui domeniu concret și managementul specific ramurii

Domeniul de formare profesională 0710 Inginerie şi management are tangențe relevante cu programele de formare profesională din alte domenii, care au o serie de componente similare la formare sau includ componente specifice domeniului sau specialităților din domeniu în calitate de discipline cu funcții general inginerești. Spre exemplu ingineria și managementul în construcții corelează cu domeniul general 073 Arhitectură și construcții în particular cu programele din cadrul domeniului de formare profesională 0732 Construcții și inginerie civilă.

Astfel, programul Inginerie și management în construcții reunește cunoștințele în domeniul ingineriei în construcții, implementării proiectelor de construcții, elaborării tehnologiilor moderne de edificare, organizarea şi desfășurarea lucrărilor de producere a materialelor şi articolelor de construcții şi lucrărilor de construcţie-montaj cu managementul proiectelor în construcții, organizarea lucrărilor pe șantiere, managementul clădirilor date în exploatare. Raportul dintre disciplinele / competențele inginerești și cele manageriale constituie 55% la 45%.

Programul cu un număr de credite ECTS 240 și durata de studii 4 ani (și 5 ani studii cu frecvență redusă) este coordonat de Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru. Calificarea obținută este licențiat în inginerie.

În anul 2018 a avut loc evaluarea națională a programului Inginerie și Management în Construcții (ciclul I, licență) de către ANACEC, programul fiind acreditat pe o perioadă de 5 ani.

 

II. Misiunea și obiectivele programului de studii Inginerie și Management în Construcții

Misiunea programului de studiu Inginerie şi management în construcţii constă în formarea specialiştilor apți de a răspunde cerințelor pieței în general și a pieței construcţiilor în particular, formarea specialiştilor pentru crearea, evaluarea, organizarea şi administrarea lucrărilor cât și proiectelor de construcții, gestiunea imobilului în corespundere cu noile exigenţe şi realizări ale progresului ştiinţific și rigiriilor economiei de piață. Formarea la viitorii ingineri licențiați a unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini care le va permite executarea atribuțiilor și sarcinilor profesionale la nivel calitativ.

Obiectivele procesului de studiu în cadrul programului urmăresc pregătirea specialistului  pentru:

-activitatea în domeniul: managementului proiectelor de construcții; dirijării lucrărilor de construcţie montaj; organizării procesului de aprovizionare cu resurse; formării prețurilor în construcții; marketingului imobiliar; consultanței – comerţului cu materiale de construcţii; managementului imobiliar; examinării și evaluării tehnice a construcțiilor; elaborării proiectelor investiţionale; cercetărilor ştiinţifice şi de instruire.

-activitatea la: întreprinderi de construcţii; primării secţia „Construcţii”; întreprinderi din toate ramurile economiei naţionale în departamentul „Gestiunea construcţiilor”; SEL-uri; companii de asigurări; magazine de comercializare a materialelor de construcţii; organizaţii de cercetări ştiinţifice în domeniul economiei şi managementului construcţiilor, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.

-activitate în funcţie de: diriginte de şantier, maistru pe şantier, agent imobiliar, specialist în domeniul aprovizionării materiale, manager de proiect, devizier, economist, specialist în domeniul marketingului materialelor de construcţii, consultant în domeniul investițiilor în bunuri imobiliare.

Misiunea și obiectivele programului de studiu sunt racordate cu tendințele din domeniu, corespund prevederilor Planului de dezvoltare strategică a UTM.

 

III. Activități și oportunitățile pe durata programului de studii la Inginerie și Management în Construcții

Tendințele moderne de reglementare a relațiilor sociale și importanța cunoștințelor tehnice intensifică rolul inginerului în dezvoltarea economică și îi conferă nivel înalt de responsabilitate pentru buna organizare și funcționare a societății. Orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană implică implementarea instrumentelor tehnico-inginerești internaționale şi astfel demonstrează, tot mai mult, provocările cu care se confruntă dezvoltarea științei și culturii tehnice din țară, cât și necesitatea racordării acestora la standardele și valorile europene și internaționale. Ținând cont aspectul evolutiv al modificărilor din societate, Programul de studiu Inginerie și Management în Construcții, din cadrul UTM, prin obiectivele sale, și-a propus să atragă și să formeze cei mai buni ingineri-manageri, formându-le competențele necesare pentru a fi competitivi pe piața muncii.

Astfel, pe lângă introducerea în planul de învăţământ a unor discipline cu o pregnantă dimensiune europeană s-a accentuat și studiul disciplinelor cu caracter aplicativ modern, iar disciplinele de informatică și limbi străine au dobândit un puternic caracter de specializare.

Stagiile de practică. Pe parcursul celor 4 ani de studii cu frecvență sau a celor 5 ani la studii cu frecvență redusă sunt organizate la final de an universitar, câte un stagiu de practică de specialitate, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu.

Stagiile de practică oferă posibilitatea de a lucra în echipă, de a lucra cu instrumente specifice, a realiza lucrări topografice, a examina activitatea pe șantierele de construcții atât din punct de vedere tehnologic cât și din punct de vedere managerial / organizațional.

Există oportunități de participare a studenților în diverse proiecte comune cu studenți din universitățile din Republica Moldova, dar și din România sau alte țări, în organizații naționale de stat sau private pentru a efectua stagiile de practică în cadrul acestora, în special la efectuarea cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor/informației pentru elaborarea tezelor de licență sau de master.

Activități de cercetare. Concomitent cu activitatea didactică desfășurată profesorii implicați în asigurarea programul de studii IMC posedă și o bogată experiență de cercetare prin participare directă în proiecte naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor științifice ale cadrelor didactice sunt utilizate în procesul educațional și la elaborarea materialelor didactico-științifice și didactico-metodice etc.

Pe durata studiilor studenții programului Inginerie și Management în Construcții participă la seminare și conferințe naționale și internaționale, au posibilitatea de a prezenta competențele lor profesionale și transversale prin lucrări și proiecte științifice și inovative (spre exemplu partciparea tradițională a studenților la Conferința națională tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor care are loc în fiecare an în cadrul UTM; participare la concursul „Rube Golberg” etc.). La fel pot participa la diverse activități extra curriculare: excursii organizate în diverse instituții ale statului, sport, ansambluri de muzică și dansuri, Balul Bobocilor, TVC, Concursul tinerilor cercetători, Premiile senatului UTM etc.

 

IV. Baza tehnico-materială

Programul de studii Inginerie și Management în Construcții dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate la nivel de facultate și universitate cu conexiune la intranet și internet, cu săli cu videoproiectoare și bibliotecă științifică digitală și fizică.

În cadrul programului Inginerie și Management în Construcții sunt elaborate materiale didactice pentru fiecare disciplină: suport de cursuri (manuale, note de curs, prezentări Power Point, cursuri plasate pe platforma MOODLE de la UTM – moodle.utm.md); indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an; ghiduri pentru efectuarea stagiilor de practică; ghid pentru elaborarea tezelor de licență și de master etc.

În condiții de COVID-19 studenții și cadrele didactice utilizează diverse platforme educaționale și de comunicare pentru lucru în regim online și hibrid cum ar fi: MS Teams, CISCO Webex, etc.

 

V. Colaborări naționale și internaționale

În contextul strategiei de dezvoltare instituțională (https://utm.md/wp-content/uploads/2019/04/TUM.-Strategy-of-internationalisation.pdf), UTM promovează insistent relațiile de colaborare internațională în scopul internaționalizării activităților didactice și de cercetare, ca prioritate a învățământului superior autohton și în interesul asigurării calității în educație și pregătirii specialiștilor de înaltă calificare prin participare la proiecte internaționale educaționale și de cercetare.

Principalele direcții strategice promovate de UTM în domeniul relațiilor internaționale sunt dezvoltarea relațiilor internaționale și a parteneriatelor cu universități, companii, organizații de peste hotare; participarea cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în programe internaționale educaționale și de cercetare-dezvoltare, mobilitate academică; organizarea diverselor manifestări științifice.

UTM promovează relațiile internaționale prin încheierea acordurilor de colaborare, afilierea la organizații cu profil academic sau asociații științifice internaționale, participarea cu proiecte în programul Erasmus+, CEEPUS, Horizon 2020, AUF etc.

La moment UTM are active peste 120 de acorduri de colaborare bilaterală cu universități (https://utm.md/cooperari-internationale/acorduri-de-colaborare/), centre științifice și companii, din țările membre ale Uniunii Europene (Belgia, Cehia, Germania, Grecia, Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Ungaria), Canada, Belarus, Federația Rusă, Turcia, Ucraina. În cadrul programului Erasmus+ Acțiunea cheie 1 – Mobilitate de credite au fost încheiate peste 80 de acorduri inter-instituționale cu universități din UE, care au stat la baza elaborării proiectelor de mobilitate, fiind aprobate spre finanțare 15 proiecte de mobilitate academică în anul universitar 2018/2019. În cadrul Acţiunii cheie 2 – Consolidarea capacităţilor UTM participă în 6 proiecte, fiind coordonator naţional în unele proiecte sau partener în alte proiecte.

UTM este membru în organizații academice internaționale precum: Agenția Universitară a Francofoniei (1996), Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (1997), Asociația Universităților Europene (2019). Rețeaua Internațională pentru Educație în Domeniul Securității Nucleare (INSEN, 2013), EUROPRACTICE.

Pe plan național programul IMC colaborează cu:

 • Ministerul Economiei și Infrastructurii – Direcția urbanism, construcții și locuințe;
 • Agenți economici care activează în domeniul construcțiilor pe piața R.Moldova:
  • „Ago Dacia” SA;
  • „Prom Stroi Grup” SA;
  • „MAPASAUTO” SA;
  • „Avia Invest” SRL;
  • „CRI-Consulting” SRL;
  • „Consultcon Service” SRL;
  • „Marisan Procon” SRL;
  • „Vichidoc Consulting”
  • SRL; „Evals Consulting” SRL. și altele

 

VI. Perspective după finalizarea studiilor – angajabilitatea absolvenților IMC

Ținând cont de prioritatea nr.1 din Strategia Națională Moldova 2020 „Racordarea sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă în scopul sporirii productivității forței de muncă și majorării ratei de ocupare în economie”, specialistul absolvent al ciclului I (licenţiat în drept) al Programului de studiu Inginerie și Management în Construcții este pregătit să activeze în toate domeniile construcției.  Programul de studiu conţine suficiente discipline de studiu, menirea cărora este pregătirea multilaterală, complexă a viitorilor specialişti în domeniul construcțiilor.

Programul de studii superioare de licență Inginerie şi management în construcţii este unul solicitat în special de angajatori, fapt confirmat prin angajarea majorității studenților din anul 3 și 4, iar în primul an după absolvire 100% sunt angajați pe specialitate.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite de absolvenţii specialităţii Inginerie și Management în Construcții sunt suficiente pentru a permite acestora să continue studiile universitare în cadrul ciclului II (masterat), la fel pentru instruirea continuă. Programul de studiu Inginerie și Management în Construcții din cadrul UTM, grație prezenței disciplinelor din domeniul ingineriei, în Planul de învățământ, la fel a cadrului didactic cu practică în ramura construcțiilor, garantează cunoașterea profundă a tuturor aspectelor ce țin de bunurile imobile, ce are drept efect orientarea studenților spre ciclul II (masterat) al Programului de master Managementul Proiectelor în Construcții, organizat în cadrul aceluiași Departament Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM.

Diplomele obținute de la Universitatea Tehnică a Moldovei, de la toate programele de studii de licență, de master și doctorat sunt recunoscute pe plan internațional, odată cu implementarea procesului de la Bologna la UTM, începând cu anul 2006.

 

VII. Cadre didactice ale programului de studii Inginerie și Managementul Imobilului

Colectivul de cadre didactice este format dintr-un grup de specialiști practicieni cu experiență de muncă în domeniu ajunși la deplina maturitate profesională și științifică în marea majoritate cu funcția de bază în instituție și care dețin titluri ştiinţifico-didactice, conform cerințelor legale.

În cadrul Programului de studii Inginerie și Management în Construcții  activează  cadre didactice printre care: doctori, conferențiari universitari și lectori universitar; lectori universitari fără grad științific și asistenți universitari, după cum urmează:

Nr. Crt Numele, prenumele

cadrelor didactice – IMC

Titlul științifico-didactic e-mail
1. Albu Svetlana Șef DIDEI, doctor habilitat, profesor universitar svetlana.albu@emi.utm.md

 

2. Albu Ion Doctor, conferențiar universitar ion.albu@fcgc.utm.md
3. Vascan Grigore. Doctor, conferențiar universitar grigore.vascan@emi.utm.md
4. Sanduța Tatiana Doctor, conferențiar universitar tatiana.sanduta@emi.utm.md
  5. Moraru Angela Doctor, conferențiar universitar angela.moraru@emi.utm.md
6. Bulat Irina Lector universitar irina.bulat@emi.utm.md
7. Bejenaru Mariana Lector universitar mariana.bejenaru@emi.utm.md
8. Jitari Liliana Lector universitar liliana.jitari@emi.utm.md
9. Ivanov Valeriu Drd. Lector universitar valeriu.ivanov@arh.utm.md
10. Marian Maria-Liliana Șef program IMC, lect.universitar marialiliana.marian@emi.utm.md
11. Leșan Ana Drd.Lector universitar ana.lesan@emi.utm.md
12. Volosatîi Carolina Drd.asistent universitar carolina.volosatii@emi.utm .md