Svetlana HARITONOV

Responsabil program de studii de licență, ciclul I

Inginerie antiincendii și protecție civilă”,

doctor, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: Bd. Dacia 41, corpul de studii nr.10,

Biroul 10-332

Tel: +(373 22) 77 35 92

e-mail: svetlana.haritonov@icg.utm.md

Programul de studii de licență, ciclul I “Inginerie antiincendii și protecție civilă”, este unul multidisciplinar, obiectul de studiu al căruia este analiza şi identificarea pericolelor, protecţia omului, naturii, obiectivelor economiei naţionale de influenţa pericolelor antropogene şi naturale, lichidarea urmăririlor acţiunii pericolelor, controlul şi prognoza acţiunii antropice asupra mediului de trai, elaborarea metodelor de protecţie a omului, obiectivelor economice şi a mediului ambiant, asigurarea dezvoltării stabile şi securităţii obiectivelor economice, organizarea şi asigurarea securităţii proceselor tehnologice, a locurilor de muncă cu considerarea cerinţelor protecţiei muncii şi securităţii împotriva incendiilor, asigură o pregătire temeinică de formare a inginerilor, specialiști de înaltă calificare, capabili să dea soluții eficiente pentru proiectarea, execuție și exploatarea lucrărilor în situații excepționale.

Absolvenții programului de studii de licență, ciclul I “Inginerie antiincendii și protecție civilă”, sunt pregătiți la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru de la Universitatea Tehnică a Moldovei să facă față provocărilor actuale și de viitor la tot ce e legat de domeniul ingineriei antiincendii și protecției civile, atât pe plan național cât și pe cel european și nu doar.

 

I. Informații generale

Studiile superioare de licență în acest domeniu au început după dobândirea independenței Republicii Moldova, când au apărut noi condiții și cerințe ale economiei de pregătire a inginerilor.

Programul de studiu 0732.5 Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă din cadrul profilului 0732 Construcții și Inginerie Civilă a fost inițiat în anul 2004 în cadrul catedrei Protecția Muncii și Mediului Ambiant sub denumirea „Protecția Antiincendiară” care a existat până în anul 2005. În anul 2005, prin Hotărârea Senatului UTM catedra, devenită catedră de profil își schimbă denumirea în catedra „Securitatea Activității Vitale”, iar în Nomencaltor specialitatea „Protecția Antiincendiară” este inclusă sub denumirea ei actuală „Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă”.

În anul 2005, în conformitate cu noul Nomenclator al domeniilor de formare profesională și al specialităților de pregătire a specialiștilor în învățământul superior, ciclul I  specialitatea  582.5 Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă (IAPC) este inclusă în Domeniul de formare profesională 582 Construcții și Inginerie Civilă din cadrul Domeniul general de studii 58 Arhitectură și construcții. În 2006 planul de învățământ a fost modificat în conformitate cu cerințele noului nomenclator și prevederile Planului-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare de licență) pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova nr.202 din 01.07.2005. Planul modificat a fost confirmat de Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova pe 08.02.2006.

În 2011 în conformitate cu Planul–cadru pentru studii superioare, pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.455 din 03.06.2011, programul de instruire a fost actualizat, iar Planul de învățământ a fost aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova la 04 august 2011.

Programul de studii 0732.5  Inginerie antiincendii și protecție civilă se atribuie la domeniul geneal de studiu 073 Arhitectură și Construcții, domeniul de formare profesională 0732 Construcții și Inginerie Civilă.

Din 2004 și până în prezent cadrele didactice de la program, facultate și universitate își asumă întreaga responsabilitatea în buna pregătire a specialiștilor calificați, competitivi pe piața forței de muncă. Iar inginerii licențiați, absolvenți sunt tineri pregătiți ce pot răspunde cerințelor din domeniu, dovadă fiind angajarea lor imediată după finalizarea studiilor.

 

II. Misiunea și obiectivele programului de studii Inginerie Geodezică și Cadastru

Strategia de dezvoltare a Universității Tehnice este orientată spre asigurarea calității și performanței tuturor activităților – didactică, științifică, practică și a managementului instituțional, pentru a se integra cu succes în Spațiul European al Învățământului Superior. În acest context, planul de studii la specialitatea 0732.5 Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă contribuie la realizarea obiectivelor cheie prin dezvoltarea structurilor academice pentru atingerea standardelor europene și reformarea sistemului educațional. În contextul noilor strategii de învățământ universitar modern, centrat pe student, ultimul împreună cu profesorul sunt cei doi actanți ai procesului de învățământ, iar în condițiile actuale ale dezvoltării universităților se mizează pe accentuarea acestei colaborări.

Scopul programului de studii constă în formarea profesională a specialiștilor în conformitate cu nivelul actual al cunoașterii; formarea la viitorii ingineri licențiați un ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și aptitudini care le va permite executarea atribuţiilor și sarcinilor profesionale la nivel calitativ; promovarea învățământului superior ingineresc pe plan național și internațional; promovarea cercetării științifice ca una din activitățile de bază a studenților și cadrelor didactice prin colaborări naționale și Obiectivele programului corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind orientate, în special, spre calitate şi excelenţă academică (educaţie şi cercetare), perfecţionarea activității didactice prin diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, creşterea competitivității ştiinţei inginereşti, integrarea mai profundă cu serviciile specializate în domeniul securității activității vitale.internaționale.

Obiectivele generale ale programului  IAPC sunt:

 • analiza şi identificarea pericolelor, protecţia omului, naturii, obiectivelor economiei naţionale de influenţa pericolelor antropogene şi naturale;
 • colectarea, analiza, prelucrarea și interpretarea datelor prin metode și tehnologii de specialitate;
 • lichidarea urmăririlor acţiunii pericolelor, controlul şi prognoza acţiunii antropice asupra mediului de trai;
 • elaborarea metodelor de protecţie a omului, obiectivelor economice şi a mediului ambiant;
 • asigurarea dezvoltării stabile şi securităţii obiectivelor economice;
 • organizarea şi asigurarea securităţii proceselor tehnologice, a locurilor de muncă cu considerarea cerinţelor protecţiei muncii şi securităţii împotriva incendiilor;
 • omul şi pericolele legate de activitatea umană şi fenomenele naturale periculoase;
 • industriile şi procesele tehnologice potenţial periculoase;
 • metodele, procedeele şi mijloacele de protecţie ale omului, obiectivelor economice şi mediului de trai de pericole şi influenţe dăunătoare;
 • metodele şi mijloacele de apreciere a pericolelor regulile de normare a pericolelor şi acţiunii antropice asupra mediului de trai.
 • capacitatea de inițiativă și conducere a unor proiecte inginerești specifice domeniului și de integrare eficientă în echipe de lucru interdisciplinare;
 • abilitatea de comunicare elocventă în limbajul tehnic de specialitate și respectarea valorilor și eticii profesionale;
 • preocuparea constantă de autoperfecționare în domeniu și asumarea responsabilității propriilor decizii și acțiuni.

Reieșind din progresul tehnico-științific și a metodelor avansate utilizate în domeniul ingineriei antiincendii și protecției civile, precum și a evoluției tehnologiilor informaționale, inginerul licențiat trebuie să se specializeze în mod continuu și să colaboreze cu specialiști din multiple domenii pentru crearea unui sistem informațional integru util societății.

 

III. Activități și oportunitățile pe durata programului de studii la Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă

Activități didactice. Pe durata studiilor studentul trebuie să învețe și să înțeleagă activitățile inginerului din domeniu, activități teoretice dar și practice ale intervenției și prevenției, cercetări ştiinţifice, proiectare – construire, organizare – dirijare,  exploatare etc.

Pentru realizarea cu succes ale acestor activități în cadrul programului IAPC sunt organizate ore de curs, lecții practice și de laborator prin ore de contact direct, proiecte de cercetare dar și ore pentru studiul individual. Aplicațiile practice se bazează pe studiu de caz, referate, proiecte și lucrări care soluționează diverse probleme întâlnite în situații excepționale.

PS IAPC este racordat la politica şi obiectivele Universităţii Tehnice a Moldovei în domeniul calităţii. Disciplinele/modulele studiate sunt parcurse de studenţi într-o succesiune logică, pornind cu cele fundamentale, generale şi continuând cu cele specifice domeniului securității, sănătății, prevenirii și protecției, definind atât competenţele transversale, cât şi pe cele profesionale.

În linii mari PS Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă este corelat cu practica de formare a specialiștilor în domeniu în spațiu european. Reforma curriculară, care este un proces continuu a prezentat planul renovat de studii, care a fost ajustat în raport cu planurile de studii de la Universități similare din România, Rusia, Ucraina. Propunerile lor au fost incluse în planul curent de studii.

Componenta formativă generează o altă viziune asupra curricula universitară, care se axează înainte de toate pe formare de competențe și nu pe transmitere de informații. Astfel curriculum-urile pentru cursuri sunt elaborate în corespundere cu standardul profesional și adaptat la cerințele sistemului pregătire a inginerilor. Totodată, instrumentul prin care este asigurată transparența studiilor este ECTS. Creditele academice transferabile asigură accesul studentului la un cadru transparent al calificărilor și mobilitate academică și deschide perspective pentru instruirea pe parcursul întregii activități profesionale.

Inginerul din domeniul dat este pregătit pentru soluţionarea următoarelor tipuri de probleme:

a) activitatea de cercetări ştiinţifice:

– efectuarea încercărilor de certificare şi standardizare a elementelor şi materialelor de construcţii, vizând comportarea în condiţiile incendiului, a tehnicii şi utilajului pompieresc;

– aprecierea pericolului de incendiu şi a nivelului de protecţie contra incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor, proceselor tehnologice, aparatelor şi utilajului, instalaţiilor electrice, termice şi de ventilaţie, altor sisteme tehnice.

– elaborarea recomandărilor şi soluţiilor tehnice privind sporirea nivelului de protecţie contra incendiilor a obiectivelor şi localităţilor.

b) activitatea de proiectare – construire:

– elaborarea proiectelor de condiţii şi sarcini tehnice;

– elaborarea standardelor şi actelor normative referitoare la protecţia contra incendiilor;

– executarea calculelor cu utilizarea maşinilor de calcul, legate de alegerea regimului de funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie contra incendiilor, exploziilor;

– elaborarea proiectelor de protecţie a teritoriilor şi lichidare a urmărilor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale.

c) activitatea de organizare – dirijare:

– reglementarea normativ juridică şi realizarea măsurilor de stat în domeniul protecţiei contra incendiilor;

– crearea şi organizarea serviciului de pază contra incendiilor, organizarea lichidării incendiilor, efectuarea lucrărilor urgente de salvare – deblocare, analiza şi evidenţa incendiilor şi urmărilor acestora, a activităţii de asigurare a securităţii împotriva incendiilor, aprecierea activităţii combative (de luptă) a subdiviziunilor de pompieri, organizarea lucrului colectivului de pază contra incendiilor;

– colaborarea cu organele de asigurare, anchetarea cazurilor de incendiu, efectuarea propagandei de protecţie contra incendiilor şi instruirea populaţiei în domeniul securităţii contra incendiilor;

– expertiza documentaţiei de proiect vizând construirea şi reconstruirea obiectivelor, referitor la respectarea măsurilor de protecţie contra incendiilor, pregătirea în baza lor a concluziilor corespunzătoare, aprecierea şi prognozarea situaţiei în caz de incendiu, investigarea de expertiză a cauzelor incendiilor;

– supravegherea asupra respectării în documentaţia de proiect, pe şantiere, în întreprinderi şi organizaţii a cerinţelor normelor şi regulilor de protecţie contra incendiilor, asupra serviciului şi pregătirii în subdiviziunile de stat şi economice a pazei contra incendiilor, asupra exploatării mijloacelor tehnice şi utilajului pompieresc, controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la securitatea împotriva incendiilor.

d) activitatea de exploatare:

– exploatarea mijloacelor tehnice şi utilajului pompieresc, a echipamentului şi mijloacelor de legătură şi comunicare.

Absolvenţii pot lucra, în ordinea stabilită, în cadrul instituţiilor de învăţământ şi sunt pregătiţi pentru continuarea studiilor prin masterat şi doctorantură.

 

Despre stagiile de practică. Pe parcursul celor 4 ani de studii cu frecvență sau pe durata celor 5 ani de studii cu frecvență redusă sunt organizate la final de an universitar, câte un stagiu de practică de specialitate, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu.

Stagiile de practică oferă posibilitatea de a lucra în echipă și de a studia metodologia de lucru a formațiunilor de salvatori și pompieri.

Sunt oportunități când studenții pot participa în diverse proiecte cu studenți din universitățile din Republica Moldova, dar și din România sau din alte țări, în organizații naționale de stat sau private pentru a efectua stagiile de practică în cadrul acestora, în special la efectuarea cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor/informației pentru elaborarea tezelor de licență sau de master.

 

Activități de cercetare. Pe lângă activitatea didactică desfășurată cu studenții, programul de studii cuprinde și o bogată experiență de cercetare, proiectare și expertiză în domeniu prin participare directă în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor științifice ale cadrelor didactice sunt utilizate în procesul educațional și la elaborarea materialelor didactico-științifice.

Pe durata studiilor de licență studenții programului de studii IAPC  participă la seminare și conferințe naționale și internaționale, au posibilitatea de prezenta competențele lor profesionale și transversale prin lucrări și proiecte științifice și inovative (drept exemplu este partciparea tradițională a studenților la Conferința națională tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor ce are loc în fiecare an în cadrul UTM). La fel pot participa la diverse activități extra curriculare: sport, ansambluri de muzică și dansuri, Balul Bobocilor, TVC, Concursul tinerilor cercetători, Premiile senatului UTM etc.

 

IV. Baza tehnico-materială

Programul de studii IAPC dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate la nivel de facultate și universitate cu conexiune la intranet și internet, cu săli cu videoproiectoare, bibliotecă științifică digitală și fizică.

În cadrul programului IAPC sunt elaborate materiale didactice pentru studenți: suport de cursuri (manuale, note de curs, prezentări Power Point, cursuri plasate pe platforma MOODLE de la UTM – moodle.utm.md); indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an; ghiduri pentru efectuarea stagiilor de practică; ghid pentru elaborarea tezelor de licență și de master etc.

În condiții de COVID-19, studenții și cadrele didactice au însușit utilizarea diverselor platforme educaționale și de comunicare pentru lucru în regim online și hibrid cum ar fi: MS Teams, CISCO Webex, ZOOM, SKYPE, Google etc fără ca procesul educațional să fie întrerupt sau suspendat nici măcar pentru o zi.

 

V. Colaborări naționale și internaționale

Specificul Programului de studii IAPC este contribuirea permanentă la dezvoltarea unui parteneriat național și internațional.

Relații de colaborare națională:

 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
 • SSM Expert.
 • Colegiul de Ecologie din Chișinău.
 • Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.
 • Agenți economici.

În linii mari pregătirea specialiștilor în domeniul 0732.5 Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă este corelat cu practica de formare a specialiștilor în domeniu în spațiu european. Reforma curriculară, care este un proces continuu a prezentat planul renovat de studii, care a fost ajustat în raport cu planurile de studii de la Universități similare din România, Rusia, Ucraina. Propunerile lor au fost incluse în planul curent de studii.

 

VI. Perspective după finalizarea studiilor – angajabilitatea absolvenților IAPC

Specialistul în Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă va avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru a activa cu succes în întreg spectrul activităţilor profesionale afiliate domeniului ce ține de securitatea activității vitale:

–           organizarea și conducerea serviciilor și inspectoratelor de supraveghere și pază antiincendiu;

–           proiectarea și elaborarea actelor normative și proiectelor ce vizează securitatea obiectivelor industrial periculoase și a teritoriilor;

–           exploatarea mijloacelor tehnice speciale, a mijloacelor de comunicare și legătură;

–           cercetarea științifică și de instruire.

Angajarea anuală al absolvenților în câmpul muncii este la un nivel de circa 76-88%, parţial datorită faptului că întreprinderile au nevoie de specialiști capabili să implementeze tehnologii moderne, în acelaşi timp absolvenţii deseori joacă rolul de locomotivă, cel puţin în utilizarea proiectării asistate de calculator.

Drept finalităţi scontate ale programului de studiu 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă se preconizează formarea tinerilor specialişti, deţinători ai titlului de inginer-licenţiat, care dau dovadă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe transversale şi profesionale care corespund cerinţelor înaintate Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, confirmate prin diploma de licenţă cu 240 de credite transferabile şi care asigură oportunitatea de angajare în cadrul subdiviziunilor Ministerului de Interne (subdiviziunile preocupate de protecția și salvarea oamenilor în diverse situații excepționale) şi/sau continuarea studiilor la ciclul II (studii superioare de master).

Absolventul specialităţii 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă vor avea posibilitatea de a-şi continua studiile la ciclul II (studii de master) în același domeniu de formare profesională. În cazul în care se va solicita la ciclul II un program de master diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I (studii de licență), candidatul urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la unităţile de curs/modulele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular inițial necesar prevăzut în planul de învățământ.

Diplomele obținute de la Universitatea Tehnică a Moldovei, de la toate programele de studii de licență, de master și doctorat sunt recunoscute pe plan internațional, odată cu implementarea procesului de la Bologna la UTM, începând cu anul 2006.

 

VII. Cadre didactice ale programului de studii Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă

Programul de studii IAPC dispune de 8 cadre didactice printre care: doctori, conferențiari universitari, lectori universitari fără grad științific și asistenți universitari, după cum urmează:

Nr. crt Numele, prenumele

cadrelor didactice – IGC

Titlul științifico-didactic e-mail
1. Haritonov Svetlana Responsabil program IAPC, doctor, conferențiar universitar svetlana.harritonov@icg.utm.md

 

2. Olaru Efim Doctor, conferențiar universitar efim.olaru@sav.utm.md
3. Bencheci Mihai Doctor, conferențiar universitar mihai.benccheci@sav.utm.md
4. Mutaf Vitalie Lector universitar vitalie.mutaf@adm.utm.md
5. Capră Galina Asistent universitar galina.capra@sav.utm.md
6. Eșanu Ludmila Asistent universitar ludmila.esanu@sav.utm.md
7. Gangan Liliana Asistent universitar liliana.gangan@sav.utm.md